lunes, 25 de mayo de 2020

INFORMACIO RECOLLIDA DE MATERIAL

Estimades famílies,
Finalment, segons instruccions de la Conselleria d'Educació, els alumnes no reprendran l'educació presencial fins al curs 20-21, tret d’excepcions. Per això, com ja us vàrem comentar a un comunicat anterior, hem establert un sistema per a què pugueu passar a recollir tot el material escolar que va quedar dins les classes respectant les mesures de distanciament social i evitant aglomeracions:
S'ha establert un calendari de recollida, que podeu consultar en el  full annex.
L'horari de recollida serà de 10h a 13h.
S'habilitaran tres espais diferents per a la recollida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 i l'entrada a la Seràfica (Ramon Llull, 1A, davant Pizzeria Porticato).
En cas de tenir dificultats per acudir el dia o en l'horari proposat es podrà autoritzar una altra persona per a la recollida utilitzant el formulari al final d'aquesta circular. Els alumnes de secundària i batxillerat podran recollir el material ells mateixos.
Tot el material (llibres, quaderns, uniformes, etc.) que no sigui recollit, no tingui el nom o que per un altre motiu no pugui ser retornat inequívocament al seu propietari, serà guardat per poder ser distribuït més endavant.
Només es disposarà d’aquest dia per al lliurament del material corresponent a cada una de les classes assignades, per la qual cosa es prega respectar el calendari marcat.
Preguem l'ús de mascaretes i guants durant el procés de recollida.
Per a la resolució de qualsevol dubte respecte del procés de recollida, poden posar-se en contacte amb els tutors o amb la secretaria del col·legi, l'horari del qual en aquestes circumstàncies és de 9h a 13h.
Una cordial salutació,
Equip Directiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ______________________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del/l'alumne/a ___________________________________________________, autoritzo a ____________________________________________________________, amb DNI ____________________ a recollir el seu material escolar.
Signatura:

Estimadas familias,
Finalmente, según instrucciones de la Consejería de Educación, los alumnos no reanudarán la educación presencial hasta el curso 20-21, salvo excepciones. Por ello, como ya os comentamos en un comunicado anterior, hemos establecido un sistema para que podáis pasar a recoger todo el material escolar que se quedó en las clases respetando las medidas de distanciamiento social y evitando aglomeraciones:
Se ha establecido un calendario de recogida, que podéis consultar en la hoja anexa.
El horario de recogida será de 10h a 13h.
Se habilitarán tres espacios distintos para la recogida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 y la entrada a la Seráfica (Ramon Llull, 1A, delante  Pizzeria Porticato).
En caso de tener dificultades para acudir el día o en el horario propuesto se podrá autorizar a otra persona para la recogida utilizando el formulario al final de esta circular. Los alumnos de secundaria y bachillerato podrán recoger el material ellos mismos.
Todo el material (libros, cuadernos, uniformes, etc.) que no sea recogido,  no tenga el nombre o que por otro motivo no pueda ser devuelto inequívocamente a su propietario, será guardado para poder ser distribuido más adelante.
Solo se dispondrá de ese día para la entrega del material correspondiente a las clases asignadas, por lo que se ruega respetar el calendario marcado.
Rogamos el uso de mascarillas y guantes durante el proceso de recogida.
Para la resolución de cualquier duda respecto del proceso de recogida, pueden ponerse en contacto con los tutores o con la secretaría del colegio, cuyo horario en estas circunstancias es de 9h a 13h.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yo, ______________________________________________________, como padre/madre/tutor legal del/la  alumno/a ___________________________________________________, autorizo a ____________________________________________________________, con DNI ____________________ a recoger su material escolar.
Firma:Calendari de recollidaDimarts 26:
4EIA Porta 1
4EIB Porta 2
5EIA Porta 3
Dimecres 27:
5EIB Porta 1
6EIA Porta 2
6EIB Porta 3
Dijous 28
1EPA Porta 1
1EPB Porta 2
2EPA Porta 3
Divendres 29
2EPB Porta 1
3EPA Porta 2
3EPB Porta 3
Dilluns 1
4EPA Porta 1
4EPB Porta 2
5EPA Porta 3
Dimarts 2
5EPB Porta 1
6EPA Porta 2
6EPB Porta 3
Dimecres 3
1ESOA Porta 1
1ESOB Porta 2
1ESOC Porta 3
Dijous 4
2ESOA Porta 1
2ESOB Porta 2
2ESOC Porta 3
Divendres 5
3ESOA Porta 1
3ESOB Porta 2
3ESOC Porta 3
Dilluns 8
4ESOA Porta 1
4ESOB Porta 2
4ESOC Porta 3
Dimarts 9
1BATXA Porta 1
1BATXB Porta 2Horari de recollida: 10h a 13h
Porta 1: Plaça Sant Francesc.
Porta 2: Carrer Ramon Llull, 1
Porta 3: Seràfica (Ramon Llull, 1A -davant Pizzeria Porticato-)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.