miércoles, 22 de abril de 2020

Comunicat de l'equip directiu a les famílies

Benvolgudes famílies:
Començam ja la recta final del curs 2019/20 en una situació que mai haguéssim pogut imaginar i davant la qual ens ha estat (igualment que a la resta de la societat) impossible fer cap tipus de previsió al respecte.
Per això primer de tot vos donam les gràcies per la vostra col.laboració i comprensió davant les nombroses dificultats resultants de tan desgraciada realitat.
Simplement volem aclarir alguns punts per intentar que no us sentiu desinformats sobre com anirà transcorrent el curs fins que hi hagi alguna novetat:
1.- El col.legi segueix en tot moment i de forma escrupulosa les instruccions que ens arriben des de la Conselleria d’Educació.
2.-Des del començament d’aquesta crisi s’han fet molts esforços per poder adaptar la realitat del centre al teletreball: converses amb editorials perquè els alumnes puguin tenir llicències de llibres digitals, utilització d’eines com Classroom o Blinklearning, classes i reunions online amb Google Team, etc…..
3.-En cap moment volem que tot això sigui una gran càrrega per a les famílies, tot i que som conscients de que quan més petits són els nostres alumnes més atenció per part dels adults requereixen.
4.-Els alumnes seran avaluats segons el seu desenvolupament al llarg de les dues primeres avaluacions i, si els professors consideren avaluables les activitats del tercer trimestre, només ho podran ser per pujar la seva qualificació.En tot cas poden representar una millora o recuperació a les notes dels alumnes, mai un perjudici.
5.-Tot i això recomanem que els alumnes segueixin fent feina (segons el seu ritme, capacitat i possibilitats) i sense angoixa per tal de que quan tot això passi hagin perdut els seus hàbits de feina i estudi el manco possible.
6.-Ja s’ha començat a fer feina per tal de modificar les programacions didàctiques d’aquest curs i a pensar com això repercutirà al proper. Sembla clar que la part del currículum que aquest any no s’ha pogut fer de forma presencial s’haurà de traslladar d’alguna manera al proper curs

Us saludam ben cordialment.L’Equip Directiu.
Queridas familias:
Empezamos ya la recta final del curso 2019/20 en una situación que nunca hubiéramos podido imaginar y ante la cual nos ha estado (igualmente que al resto de la sociedad) imposible hacer ningún tipo de previsión al respecto.
Por eso antes que nada os damos las gracias por vuestra colaboración y comprensión ante las numerosas dificultades resultantes de tan desgraciada realidad.
Simplemente queremos aclarar algunos puntos para intentar que no os sintàis desinformados sobre cómo irá transcurriendo el curso hasta que haya alguna novedad:
1.- El colegio sigue en todo momento y de forma escrupulosa las instrucciones que nos llegan desde la Consellería de Educación.
2.-Desde el comienzo de esta crisis se han hecho muchos esfuerzos para poder adaptar la realidad del centro al teletrabajo: conversaciones con editoriales para que los alumnos puedan tener licencias de libros digitales, utilización de herramientas como Classroom o Blinklearning, clases y reuniones online con Google Team, etc…..
3.-En ningún momento queremos que todo esto sea una gran carga para las familias, a pesar de que somos conscientes de que cuando más pequeños son nuestros alumnos más atención por parte de los adultos requieren.
4.-Los alumnos serán evaluados según su desarrollo a lo largo de las dos primeras evaluaciones y, si los profesores consideran evaluables las actividades del tercer trimestre, sólo lo podrán ser para subir su calificación.En todo caso pueden representar una mejora o recuperación de las notas de los alumnos, nunca un perjuicio.
5.-Aun así recomendamos que los alumnos sigan haciendo trabajo (según su ritmo, capacidad y posibilidades) y sin angustia para que cuando todo esto pase hayan perdido sus hábitos de trabajo y estudio lo menos posible.
6.-Ya se ha empezado a hacer trabajo para modificar las programaciones didácticas de este curso y a pensar en cómo esto repercutirá en el próximo. Parece claro que la parte del currículum que este año no se ha podido hacer de forma presencial se tendrá que trasladar de alguna manera al próximo curso
Saludos cordialesEl Equipo Directivo

martes, 14 de abril de 2020

Nou blog del Departament d’Orientació

El nostre Departament d’Orientació ha posat en marxa un interessant blog amb activitats per a alumnes amb necessitats específiques però que són molt útils per a tots.
Podeu accedir al blog clicant Aquí