viernes, 29 de mayo de 2020

Começa el procés d'escolarització!!!

Benvolgudes famílies:

Vos recordam que dilluns dia 1 de juny comença el plaç per lliurar les sol.licituds d'aquells alumnes que volen entrar PER PRIMERA VEGADA al nostre centre.

Aquest any el procés es fa de forma telemàtica.

Podeu trobar tota la informació a la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o cridant a la nostra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)


Apreciadas famílias:

os recordamos que el lunes dia 1 de junio empieza el período para entregar las solicitudes de aquellos alumnos que quieran acceder POR PRIMERA VEZ a nuestro centro.

Este año el proceso será telemático.

Podeis encontrar toda la información en la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o llamando a nuestra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)

lunes, 25 de mayo de 2020

INFORMACIO RECOLLIDA DE MATERIAL

Estimades famílies,
Finalment, segons instruccions de la Conselleria d'Educació, els alumnes no reprendran l'educació presencial fins al curs 20-21, tret d’excepcions. Per això, com ja us vàrem comentar a un comunicat anterior, hem establert un sistema per a què pugueu passar a recollir tot el material escolar que va quedar dins les classes respectant les mesures de distanciament social i evitant aglomeracions:
S'ha establert un calendari de recollida, que podeu consultar en el  full annex.
L'horari de recollida serà de 10h a 13h.
S'habilitaran tres espais diferents per a la recollida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 i l'entrada a la Seràfica (Ramon Llull, 1A, davant Pizzeria Porticato).
En cas de tenir dificultats per acudir el dia o en l'horari proposat es podrà autoritzar una altra persona per a la recollida utilitzant el formulari al final d'aquesta circular. Els alumnes de secundària i batxillerat podran recollir el material ells mateixos.
Tot el material (llibres, quaderns, uniformes, etc.) que no sigui recollit, no tingui el nom o que per un altre motiu no pugui ser retornat inequívocament al seu propietari, serà guardat per poder ser distribuït més endavant.
Només es disposarà d’aquest dia per al lliurament del material corresponent a cada una de les classes assignades, per la qual cosa es prega respectar el calendari marcat.
Preguem l'ús de mascaretes i guants durant el procés de recollida.
Per a la resolució de qualsevol dubte respecte del procés de recollida, poden posar-se en contacte amb els tutors o amb la secretaria del col·legi, l'horari del qual en aquestes circumstàncies és de 9h a 13h.
Una cordial salutació,
Equip Directiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ______________________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del/l'alumne/a ___________________________________________________, autoritzo a ____________________________________________________________, amb DNI ____________________ a recollir el seu material escolar.
Signatura:

Estimadas familias,
Finalmente, según instrucciones de la Consejería de Educación, los alumnos no reanudarán la educación presencial hasta el curso 20-21, salvo excepciones. Por ello, como ya os comentamos en un comunicado anterior, hemos establecido un sistema para que podáis pasar a recoger todo el material escolar que se quedó en las clases respetando las medidas de distanciamiento social y evitando aglomeraciones:
Se ha establecido un calendario de recogida, que podéis consultar en la hoja anexa.
El horario de recogida será de 10h a 13h.
Se habilitarán tres espacios distintos para la recogida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 y la entrada a la Seráfica (Ramon Llull, 1A, delante  Pizzeria Porticato).
En caso de tener dificultades para acudir el día o en el horario propuesto se podrá autorizar a otra persona para la recogida utilizando el formulario al final de esta circular. Los alumnos de secundaria y bachillerato podrán recoger el material ellos mismos.
Todo el material (libros, cuadernos, uniformes, etc.) que no sea recogido,  no tenga el nombre o que por otro motivo no pueda ser devuelto inequívocamente a su propietario, será guardado para poder ser distribuido más adelante.
Solo se dispondrá de ese día para la entrega del material correspondiente a las clases asignadas, por lo que se ruega respetar el calendario marcado.
Rogamos el uso de mascarillas y guantes durante el proceso de recogida.
Para la resolución de cualquier duda respecto del proceso de recogida, pueden ponerse en contacto con los tutores o con la secretaría del colegio, cuyo horario en estas circunstancias es de 9h a 13h.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yo, ______________________________________________________, como padre/madre/tutor legal del/la  alumno/a ___________________________________________________, autorizo a ____________________________________________________________, con DNI ____________________ a recoger su material escolar.
Firma:Calendari de recollidaDimarts 26:
4EIA Porta 1
4EIB Porta 2
5EIA Porta 3
Dimecres 27:
5EIB Porta 1
6EIA Porta 2
6EIB Porta 3
Dijous 28
1EPA Porta 1
1EPB Porta 2
2EPA Porta 3
Divendres 29
2EPB Porta 1
3EPA Porta 2
3EPB Porta 3
Dilluns 1
4EPA Porta 1
4EPB Porta 2
5EPA Porta 3
Dimarts 2
5EPB Porta 1
6EPA Porta 2
6EPB Porta 3
Dimecres 3
1ESOA Porta 1
1ESOB Porta 2
1ESOC Porta 3
Dijous 4
2ESOA Porta 1
2ESOB Porta 2
2ESOC Porta 3
Divendres 5
3ESOA Porta 1
3ESOB Porta 2
3ESOC Porta 3
Dilluns 8
4ESOA Porta 1
4ESOB Porta 2
4ESOC Porta 3
Dimarts 9
1BATXA Porta 1
1BATXB Porta 2Horari de recollida: 10h a 13h
Porta 1: Plaça Sant Francesc.
Porta 2: Carrer Ramon Llull, 1
Porta 3: Seràfica (Ramon Llull, 1A -davant Pizzeria Porticato-)

martes, 12 de mayo de 2020

Comunicat de l'Equip Directiu (11 de maig)

Palma, 11 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

En les properes setmanes, el pla de retorn a la normalitat estableix diferents fases a cadascuna de les quals es faran diferents passos per al retorn a les classes. En aquest complex procés, al qual la nostra prioritat és la salut tant dels nostres alumnes com dels nostres treballadors, queden encara molts punts a concretar i pendents de confirmació oficial. És per això que no estem en condicions d'assenyalar una data propera per a la reobertura del centre i la represa de les activitats presencials, malgrat les informacions aparegudes als mitjans de comunicació.
En aquestes circumstàncies, us volem informar que des de l’escola:

1.-Es continuarà amb l'ensenyament a distància iniciat des del començament del confinament, adaptat a l'edat i cicle de cada alumne, com fins ara.
2.-S'han iniciat les feines de desinfecció i neteja de totes les instal·lacions.
3.-S'està elaborant un protocol de seguretat i higiene per a garantir el compliment de totes les recomanacions en cas d'un eventual retorn a les aules.
4.-S'establirà un pla de recollida del material escolar que els alumnes varen deixar a classe, en cas que aquests no es reincorporin fins al proper curs, i del qual s'informarà les famílies a través dels tutors.
5.-S'ha restablert el servei d'atenció telefònica de la Secretaria del centre, amb el qual es pot contactar al número habitual: 971 716 111.

Us mantindrem informats puntualment, a través dels canals oficials habituals de l'escola (APP, Instagram, web i correus dels tutors), de qualsevol novetat referent a la reobertura del centre i la reincorporació dels alumnes a les classes presencials.

Salutacions cordials,

Equip Directiu


Palma, 11 de mayo de 2020

Estimadas familias,

En las próximas semanas, el plan de retorno a la normalidad establece diferentes fases en cada una de las cuales se darán diferentes pasos para el retorno a las clases. En este complejo proceso, en el que nuestra prioridad es la salud tanto de nuestros alumnos como de nuestros trabajadores, quedan aún muchos puntos a concretar y pendientes de confirmación oficial. Es por ello que no estamos en condiciones de señalar una fecha próxima para la reapertura del centro y la reanudación de las actividades presenciales, pese a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.
En estas circunstancias, os queremos informar que desde el colegio:

1.-Se continuará con la enseñanza a distancia iniciada desde el principio del confinamiento, adaptada a la edad y ciclo de cada alumno, como hasta ahora.
2.-Se han iniciado las labores de desinfección y limpieza de todas las instalaciones.
3.-Se está elaborando un protocolo de seguridad e higiene para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones en caso de un eventual regreso a las aulas.
4.-Se establecerá un plan de recogida del material escolar que los alumnos dejaron en clase, en caso de que estos no se reincorporen hasta el próximo curso, y del que se informará a las familias a través de los tutores.
5.-Se ha restablecido el servicio de atención telefónica de la Secretaría del centro, con el que se puede contactar en el número habitual: 971 716 111

Os mantendremos informados puntualmente, a través de los canales oficiales habituales de la escuela (APP, Instagram, web y correos de los tutores) de cualquier novedad al respecto de la reapertura del centro y la reincorporación de los alumnos a las clases presenciales.

Un cordial saludo,

Equipo Directivo