miércoles, 15 de julio de 2020

Informació ED 15 juliol

Benvolgudes famílies:
Per a la vostra informació volem comunicar-vos que l’Equip Directiu del centre es troba treballant segons les instruccions publicades a la Resolució de dia 6 de juliol (per veure resolució clicar aquí) per preparar el possible retorn a les aules el mes de setembre tenint en compte els tres possibles escenaris

Escenari A: Nova normalitat
En aquest escenari les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.

Escenari B: Amb mesures restrictives
Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais.
En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil, educació primària i educació especial. En els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, i règim especial es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de les modalitats presencialitat i a distància.

Escenari C: Confinament
En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.
El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.


Lamentablement de moment no podem donar-vos més informació. Tot d’una en poder fer-ho vos seguirem contant qualsevol novetat.

Salutacions cordials.

_____________________________________________________________________________

Queridas familias:
 
Para vuestra información queremos comunicaros que el Equipo Directivo del centro se encuentra trabajando según las instrucciones publicadas en la Resolución de día 6 de julio ( para ver resolución clicar aquí) para preparar el posible retorno a las aulas el mes de septiembre teniendo en cuenta los tres posibles escenarios
 
Escenario A: Nueva normalidad
En este escenario las clases son presenciales para todo el alumnado, y se tienen que tomar las medidas de prevención, contención e higiene que se determinan en este protocolo. El curso se tiene que llevar a cabo con las ratios legalmente establecidas, siempre de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Sanidad, y con los protocolos específicos de seguridad. Es el escenario que en este momento se plantea para el inicio de curso.
 
Escenario B: Con medidas restrictivas
Con medidas más restrictivas en cuanto a la distancia recomendada por las autoridades sanitarias, que supondrán diferentes maneras de atender el alumnado, según las etapas y los cursos en que se encuentre matriculado tales como separación de grupos y limitación de ratios que pueden dar lugar en una redistribución de los alumnos y los espacios.
En este escenario se contempla la presencialidad completa en las etapas de educación infantil, educación primaria y educación especial. En los estudios de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, y régimen especial se pueden plantear fórmulas mixtas de alternancia de las modalidades presencialidad y a distancia.
 
Escenario C: Confinamiento
En este escenario se plantea la suspensión de las actividades lectivas presenciales y, por eso, la enseñanza se tendrá que llevar a cabo a distancia. El objetivo principal en este escenario será mantener la función educativa de la escuela.
El paso de un escenario a otro vendrá determinado por la evolución de la pandemia, de acuerdo con el que establezcan las autoridades sanitarias en cada momento.
Así mismo, si las autoridades sanitarias establecen directrices diferentes que supongan otros escenarios distintos de estos tres planteados, habrá que adaptarlos y redefinirlos.
 
Lamentablemente de momento no podemos daros más información. En cuanto podamos hacerlo os seguiremos contando cualquier novedad.
 
Saludos cordiales.